Deniz Jeofiziği ve Jeolojisi


Deniz Jeofiziği ve Jeolojisi Sumet, artık Deniz Jeofiziği alanında da hizmetinizdedir

Meslektaşımız mehmet Şimşek önderliğindeki ekibimizle, DENİZ JEOFİZİĞİ alanında çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda aşağıda belirtilen alanlarda kullanılmak üzere çeşitli hidrografik / oşinografik veriler toplanmaktadır.

· Kıyı / Liman İnşaatları,
· Enerji Santralleri İnşaatı,
· Atıksu / Deniz Deşarj İstasyonları,
· Açık Deniz / Kültür Balıkçılığı,
· Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması,
· Deniz Tabanı Araştırmaları
· Seyir Emniyeti,
· Sığ Su Sismik Çalışmalar,
· Deniz Dibi Tabii Kaynakların Araştırılması.
YAKIN KIYI ve KIYI ÖTESİ ÇALIŞMALAR
Yakın kıyı ve kıyı ötesi olarak belirtilen deniz alanlarında özel ve kamu kuruluşları talepleri çerçevesinde tüm hidrografik, oşinografik, jeofizik ve jeoloji mühendisliği’ne yönelik deniz ölçme, örnekleme, veri değerlendirme çalışmaları yapabilmekte ve istenen amaca yönelik teknik raporlar hazırlamaktadır.

Bu çalışmalar karşılıklı yapılan mukavelelerin uygulamaya konulmasını takiben gerçekleştrilmektedir. Yapılan çalışmanın özelliğine göre kullanılan cihaz / sistemlerin de fiyatlarının dikkate alınarak tespit edilen maliyete göre çalışma icra edilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen alanlarda kullanılmak üzere çeşitli hidrografik / oşinografik veriler toplanmaktadır.
· Kıyı / Liman İnşaatları,
· Enerji Santralleri İnşaatı,
· Atıksu / Deniz Deşarj İstasyonları,
· Açık Deniz / Kültür Balıkçılığı,
· Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması,
· Deniz Tabanı Araştırmaları
· Seyir Emniyeti,
· Sığ Su Sismik Çalışmalar,
· Deniz Dibi Tabii Kaynakların Araştırılması.
Bu hususta yapılan çalışmalar;
o İstenen deniz alanlarında yüzey, ara derinlikler ve dipte kısa / uzun süreli güncel teknolojiyi yansıtan ADCP (Acoustic Doppler Current Profiles) akıntı cihaz / sistemleri ile ölçümler yaparak akıntı yön ve şiddetinin dağılımlarının tespiti ile yorumunu içeren Teknik Rapor üretimi.

o Kıyı / yakın kıyıda yapılacak her türlü liman mendirek, iskele, tesis inşaatları ile kablo ve boru döşemeleri için dip yapısının güncel teknolojiyi yansıtan sığ su sismik sistemleri ile tabakalaşmasına yönelik tabaka devamlılığı, kırılma, kıvrım, kalınlık gibi özelliklerinin tespiti ve yorumu ile teknik rapor üretimi.

o Deniz dibinin jeolojik açıdan cins ve formasyonu ile yüzeyden itibaren 30-40 cm kalınlığa kadar yorumlanması.

o Dipte çeşitli obje ve her türlü batık arama çalışmalarında Side Scan Sonar uygulamaları.

o Hassas ve detaylı derinlik (batimetri) ölçümleri ve deniz dibi morfolojisinin tespitine yönelik tek bimli / çok bimli Echo Sounding sistemlerinin uygulamaları ve deniz dibinin üç boyutlu görüntülenmesi.

o Hidrografik / Topografik / Harita Mühendisliği uygulamaları ile kıyı hattı çıkarılması çalışmaları.

o Mareograf istasyonları kurarak kıyı kesiminde deniz seviyesi tespiti çalışmaları.

o Kıyı ve yakın kıyı alanlarına kurulacak santraller için soğutmada kullanılacak deniz suyu için bölgede akıntı ve oşinografik ölçme çalışmaları ile, sıcaklık, tuzluluk, kondaktivite, yoğunluk tespiti için CSTD, Seabird ve benzeri ölçme sistemleri uygulamaları ve deniz suyu özelliklerinin tespiti.

o Sondaj platformlarının yer tespitine yönelik oşinografik / hidrografik / jeofiziksel ölçme çalışmaları.

o Denizde arz manyetik alan ölçmeleri için deniz manyetometresi ile uygulamalar.

o Çoklu su numune alıcı, nansen şişeleri, CSTD gibi oşinografik cihaz / sistemlerle çeşitli amaçlar ve mühendislik altyapı çalışmaları için yüzey, yanal, dikey deniz suyu özelliklerindeki değişimlerin tespiti.

Mühendislik ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere toplanan veri çeşitleri ve yapılan analizler ise:
· Deniz Suyu Sıcaklık, Tuzluluk, pH ve Oksijen Ölçümü,
· Deniz Suyu Numune Alımı,
· Akıntı, Dalga ve Gel-Git Ölçümü,
· Yandan Taramalı Sonar ile sayısal ve analog olarak deniz dibi görüntüsünün çıkarılması,
· Dip numunesi alımı ve analizi ile Dip Sediment Dağılım Haritaları hazırlanması,
· Meteorolojik veri toplanması,


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com